Sarah Bouyain

France

http://www.sarahbouyain.fr/sarahbouyain/accueil.html

Les Enfants du Blanc
Sarah Bouyain. 2000. Burkina Faso, France. vo Francès. 60’