Kathy VoganThe Synchronizer
Kathy Vogan. 1996. Australia, France. 18’