The Fall of Comunism as Seen in Gay Pornography

William E. Jones. 1999. United States of America. vo Anglès. s Castellà. 20’

v Anglès s Castellà
[640x480]

Totes les imatges que inclou aquesta obra provenen de vídeos d'eròtica gai produïts a Europa de l'Est des de la introducció del capitalisme incloses aquelles que no corresponen a aquesta temàtica. Ens oferix sobretot un retrat dels joves que són atrapats en un sistema que els considera únicament com mà d'obra barata. Aquest vídeo no tracta de les transgressions a l'ús en pornografia sinó del la pornografia real de l'explotació humana.

http://www.williamejones.com/